شناسایی مشکلات و مسائل کسب و کارها و صنایع و ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات