محمد تقی احدی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات